Bezierkurver              
Bernsteinpolynomene som danner en basis for bezierkurver, fra kapittel 4.4.1 i Blendingsteknikker i kurve- og flatekonstruksjoner

En bezierkurve  er uttrykt med følgende formel:  \( C(t) = \displaystyle\sum_{i=0}^{d} b_{d,i}(t)\ c_i \),  hvor \(d\) er polynomgraden, og hvor  \(c_i\) er \(d+1\) kontrollpunkt og \(b_{d,i}(t)\) er \(d+1\) skalare bernsteinpolynomer/basisfunksjoner. I figuren over er et sett med bernsteinpolynomer/basisfunksjoner plottet. Legg merke til at parameterdomenet er \([0,\ 1]\). I figuren under har vi ett sett med \(d+1\)  kontrollpunkt  \(p_i,\ i=0,1,...,d\) som er markert med grå femkanter. Mellom punktene er det plottet tynne svarte linjestykker. Disse linjestykkene danner tilsammen et kontrollpolygon.

Plottet er programmert etter kapittel 4.4 i boka.

En 3.grads Bezierkurve vil ha følgende formel på matriseform:

\( C(t) = \begin{bmatrix}1- t  & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1- t & t  & 0  \\ 0 & 1- t & t  \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1- t & t  & 0 & 0  \\ 0 & 1- t & t  & 0 \\ 0 & 0 & 1- t & t  \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{0} \\ c_{1} \\ c_{2} \\ c_{3} \end{bmatrix}\),   når   \(t \in[0, 1]\),  se kapittel 4.4.2 i boka. Hvis vi ønsker å øke graden legger vi bare til en ny matrise til høyre foran kontrollpunktene.

Matriseformelen over kan skrives mere kompakt som \( C(t) = T^3(t)\ \mathbf{c} \), og vi kan beregne 1.derverte  på vanlig måte,  dvs. med kjerneregelen: \( C'(t) = 3\ T^2(t)\ T' \mathbf{c} \).  På matriseform blir det:

\( C'(t) = 3 \begin{bmatrix}1- t  & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1- t & t  & 0  \\ 0 & 1- t & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1  & 0 & 0  \\ 0 & -1 & 1  & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1  \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{0} \\ c_{1} \\ c_{2} \\ c_{3} \end{bmatrix}\),   når   \(t \in[0, 1]\),  se uttrykket 4.36 i boka, som også viser formlene for alle deriverte.

Hvis vi ganger ut de 3 matrisene i matriseformelen til Bezierkurven får vi 4 Bernsteinpolynomer av grad 3: \((1-t)^3\),   \( 3t(1-t)^2\),   \(3t^2(1-t)\)   og   \(t^3\). Satt opp på en annen matriseform er bernsteinpolynomene:  \( \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 & -1\\ 0 & 3 & -6 & 3\\ 0 & 0 & 3 & 3\\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\  t\\ t^2 \\ t^3 \end{bmatrix} \).  Matrisen i uttrykket er da basiskiftematrisen fra en monominal 3.grads basis til en Bezierbasis, dvs. bernsteinploynomene av grad 3. Se  tabell 4.1 i blendingsboka.